ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Ερώτηση 1:

Τι αφορά η Πρόσκληση;

Απάντηση:

Την υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 1.250 ωφελούμενους (εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα) οι οποίοι θα προέρχονται από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας (13 Περιφέρειες) στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση
 • Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης
 • Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης

 

Ερώτηση 2:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Απάντηση:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης προερχόμενοι από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:  

 1. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του τομέα όπου απασχολούνται.

Αναλυτικότερα πρέπει να απασχολούνται:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54

 

Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αναλυτικότερα:

  • Απόφοιτος Γενικού Λυκείου
  • Απόφοιτος Πρώην Εξατάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα
  • Απόφοιτος ΕΠΑΛ
  • Απόφοιτος ΕΠΑΣ.

 

 • Να είναι άνω των 18 ετών

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). 

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  δεν περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr))  οι οποίοι μπορεί να είναι ωφελούμενοι της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι, ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ..

 

Ερώτηση 3:

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

Απάντηση:

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Κ1: Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Κ2: Ηλικία υποψήφιου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Κ3: Συνολική εργασιακή εμπειρία

 

Ερώτηση 4:

Οφέλη παρακολούθησης

Απάντηση:

Οι ωφελούμενοι, με την παρακολούθηση των προγραμμάτων κατάρτισης:

      ✓ Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε (5,00 €) μικτά ανά ώρα κατάρτισης.

      ✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα.

      ✓ Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

 

Ερώτηση 5:

Πως υπολογίζεται το επίδομα που θα λάβει ο καταρτιζόμενος;

 

Απάντηση:

Τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει την Κατάρτιση, και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.  Η διαδικασία πιστοποίησης είναι χωρίς κόστος για τους καταρτιζόμενους (εξέταση και επανεξέταση εφ’ όσον απαιτηθεί).   

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

 Συνολική Αξία Εκπαιδευτικού Επιδόματος:

 • Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση»: 70 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 350,00 €.
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης»: 70 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 350,00 €.
 • Πρόγραμμα Κατάρτισης: «Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης»: 80 Ώρες Κατάρτισης x 5,00 € = 400,00 €.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο