ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β' ΚΥΚΛΟΥ

Ερώτηση 1:

Τι αφορά η Πρόσκληση;

Απάντηση:

Την υλοποίηση Δράσεων Κατάρτισης και Πιστοποίησης σε 250 ωφελούμενους εκ συνόλου 1250  (ωφελούμενους – εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας) οι οποίοι θα προέρχονται από τις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος στα κάτωθι αντικείμενα:

 • Ειδικές Εφαρμογές Ζαχαροπλαστικής Τέχνης: παρασκευές πρωινών και αρτοποιημάτων, διακόσμηση
 • Σύγχρονες τάσεις ζαχαροπλαστικής τέχνης
 • Διοίκηση μονάδων ζαχαροπλαστικής τέχνης

 

Οι υπόλοιπες θέσεις καλύφθηκαν από τον Α’ Κύκλο.

 

Ερώτηση 2:

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής;

Απάντηση:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης προερχόμενοι από το σύνολο των Περιφερειών της χώρας.

Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:  

 1. Nα είναι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή του τομέα όπου απασχολούνται.

Αναλυτικότερα πρέπει να απασχολούνται:

 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Πλήρους Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση), ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Αορίστου Χρόνου, ή
 • Με Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης και Ορισμένου Χρόνου (συμπεριλαμβάνεται η εποχική απασχόληση).
 • Ως αμειβόμενος/η με ποσοστό υπηρεσίας σύμφωνα με το νόμο 2224/94 άρθρο 54

 

 1. Να είναι Κάτοχοι Επιπέδου 4 του Εθνικού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

Αναλυτικότερα να διαθέτουν:

 • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑ.Σ. ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.) ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 (ΙΣΟΤΙΜΟ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ),   (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 • ΠΤΥΧΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4 ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΗΣ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
 • ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 4   (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Γ.Ε.Λ.) ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)ΕΠΑΛ
 • Τυχόν άλλους Τίτλους Γενικής ή  Επαγγελματικής Εκπαίδευσης/Κατάρτισης Επιπέδου 4 παλαιότερων Ετών

 

 1. Να είναι άνω των 18 ετών

 

Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε μορφής – συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων, που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ). 

Επισημαίνεται ότι στην έννοια του ιδιωτικού τομέα  δεν περιλαμβάνονται οι φορείς εκτός του δημοσίου τομέα (Ευρύτερος Τομέας Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ) και αυτών που εποπτεύονται από την Γενική Κυβέρνηση και αναφέρονται στο Μητρώο των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (Στατιστικές – ELSTAT (statistics.gr))  οι οποίοι μπορεί να είναι ωφελούμενοι της παρούσας πρόσκλησης.

Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι άνεργοι, ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ..

 

Οι υποψήφιοι, προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν την ιδιότητα του εργαζόμενου σε επιχείρηση του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας τόσο κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής, όσο και τη χρονική στιγμή που εισέρχονται και επίσημα στο Πρόγραμμα (ως χρονική στιγμή εισόδου λογίζεται η έναρξη υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης).

Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και όσοι εργαζόμενοι έχουν ανασταλεί οι συμβάσεις τους και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Πέραν των ανωτέρω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, οι υποψήφιοι θα αξιολογηθούν βάσει κριτηρίων αξιολόγησης- μοριοδότησης

Ερώτηση 3:

Ποια είναι τα κριτήρια μοριοδότησης;

Απάντηση:

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Κ1: Εκπαιδευτικό επίπεδο
 • Κ2: Ηλικία υποψήφιου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Κ3: Συνολική εργασιακή εμπειρία
Μετάβαση στο περιεχόμενο