ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Α' ΚΥΚΛΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ενστάσεων και την επεξεργασία αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια).

Με το παρόν αναρτώνται τα αποτελέσματα των Περιφερειών

 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Αττικής

Αθήνα, 26 Απριλίου 2022

 

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ενστάσεων και την επεξεργασία αυτών, προέβη στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια) την οποία ανάρτησε στις ιστοσελίδες www.oeze.groezetraining.gr.  Οι Πίνακες αφορούν τις Περιφέρειες:

 • Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης (ορθή επανάληψη)
 • Θεσσαλίας (ορθή επανάληψη)
 • Ηπείρου (ορθή επανάληψη)
 • Δυτικής Ελλάδας (ορθή επανάληψη)
 • Δυτικής Μακεδονίας (ορθή επανάληψη)
 • Πελοποννήσου (ορθή επανάληψη)
 • Βορείου Αιγαίου (ορθή επανάληψη)
 • Κρήτης
 • Ιονίων Νήσων
 • Νοτίου Αιγαίου (ορθή επανάληψη)
 • Στερεάς Ελλάδος

Αθήνα, 01 Απριλίου 2022

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος (ΟΕΖΕ), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Ενίσχυση Δεξιοτήτων Ανθρωπίνου Δυναμικού στον Κλάδο Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής» με Κωδ. ΟΠΣ 5002765 και έπειτα από την ολοκλήρωση της συλλογής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και την επεξεργασία και ταξινόμηση αυτών, προβαίνει στη Συγκρότηση Προσωρινού Πίνακα των Επιτυχόντων κατά φθίνουσα σειρά, των Επιλαχόντων και των Απορριφθέντων Υποψήφιων Ωφελούμενων, (σύμφωνα με την κατανομή των ωφελούμενων ανά Περιφέρεια).

Με το παρόν αναρτώνται τα αποτελέσματα των Περιφερειών

 • Κεντρικής Μακεδονίας
 • Αττικής

Τα αποτελέσματα των λοιπών Περιφερειών (Αττικής & Κεντρικής Μακεδονίας) θα αναρτηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των αιτήσεων

Επισημαίνεται πως οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής  προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται εγγράφως στην ΟΕΖΕ, Εμμανουήλ Μπενάκη 16, Αθήνα 106 78, ή με e-mail στο info@oeze.gr, ήτοι μέχρι και την Κυριακή 3 Απριλίου 2022, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην Πρόσκληση.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2022

Για τα αποτελέσματα πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο